Betingelser 

(Kun gældende for gratis version til privat kunder. Erhvervskunders brug af applikationen reguleres specifikt i indgået aftalegrundlag). 

Disse betingelser er seneste revideret d.28 april 20121.

Om Enyday

Enyday ApS har til hensigt at give elforbrugere i energifællesskaber mere tilgængelig data samt tilgå andre elforbrugeres informationer.

Vi udbyder et community (Applikationen), via enyday.com som findes i en gratis Starter-version. 

Vores Applikation tilbydes til private og erhvervskunder.

Al brug af vores Applikation er underlagt disse betingelser, som du (Kunden) accepterer ved oprettelsen af kontoen og adgangen til Applikationen.

Hvis du repræsenterer en virksomhed, som opretter en gratis konto hos os, indestår du personligt for, at du lovligt kan acceptere disse Betingelser på virksomhedens vegne.

Du skal tillige, når du opretter dig/din virksomhed, acceptere vores persondatapolitik og øvrige sikkerhedspolitikker.

Bemærk at der kan gælde særlige vilkår i tillæg til disse Betingelser for de enkelte produkter.

Enyday giver Kunden en ikke-eksklusiv og tidsbegrænset ret til at anvende Applikationen. Denne ret gælder udelukkende for Kunden, og Applikationen må hverken benyttes for andre eller til at foretage databehandling eller yde andre ydelser for andre. Du indestår for og har det fulde ansvar for dem, som du giver adgang til Applikationen, eller som bruger dit login.

Kunden må hverken helt eller delvist overdrage sit abonnement til tredjemand uden skriftligt samtykke med Enyday.

Aftalens varighed

Disse betingelser gælder, så længe kunden har en konto, der giver adgang til Applikationen eller i øvrigt benytter sig af Applikationen. Kundens konto kan til enhver tid slettes ved at kontakte Enyday support.


Opsigelse og overdragelse

Du kan ændre og slette din konto under menupunktet min konto => rediger min konto, når man er logget ind.

Enyday kan opsige kontoen øjeblikkeligt ved Kundens væsentlige overtrædelse af disse Betingelser eller ved anden misligeholdes.

Enyday har ret til frit at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor Kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand.

Enyday har endvidere ret til at bruge underleverandører, herunder blandt andet til opbevaring og behandling af data. En liste over underleverandører, der anvendes til databehandling i Enyday, kan findes her: www.enyday.com/underleverandorer

Kundens data

De informationer, du indtaster i Applikationen eller på anden vis deler med os, behandles fortroligt og kan kun videregives til tredjemand, hvis der er tale om offentligt tilgængelige oplysninger, hvis vi bliver pålagt at gøre det af en myndighed eller domstol, eller hvis vi skønner, det er rimeligt i forbindelse med myndighedskrav, Kundens konkurs eller lignende. Enyday kræver, at enhver offentlig instans, der anmoder om kundedata, følger alle gældende love, regler og procedurer for anmodningen.

Data i Applikationen kan dog bruges i statistisk øjemed samt til levering af visse funktioner, naturligvis uden at det kan identificeres, hvorfra oplysningerne kommer.


Al information du sender til os eller indtaster på vores websites tilhører os, og vi kan gøre frit brug af den uden at godtgøre dig.

Information udledt af det 
indsamlede, statistiske materiale kan i særlige tilfælde sælges til tredjemand. Specifikt skal nævnes, at der i den forbindelse på intet tidspunkt vil være tale om, at information om Kunden eller dennes data vil komme til tredjemands kendskab, således at Kunden kan identificeres.

Kundens adgang til egne data

Kunden har til enhver tid fuld adgang til sin egen konto og data.

Hvis Enyday ønsker at lukke adgangen til Applikationen kan dette ske uden begrundelse, men det skal varsles pr. e-mail til Kunden 14 dage inden lukningen. Kunden har i denne periode mulighed for at hente data ud af systemet.

Opdateringer og driftsstabilitet

Enyday forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på Applikationen. Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene for Kunden. I enkelte tilfælde kan det dog være nødvendigt at lukke for adgangen til Applikationen og vores websites, mens opdateringer foretages. Enyday tilstræber højest mulig driftsstabilitet for Applikationen, men garanterer ikke for denne.

E-mail udsendelse

Enyday har ret til  at sende e-mails ud til kunden, når der kommer opdateringer til Applikationen, eller hvis der bliver udviklet nye funktioner og applikationer, som vurderes at være i legitim interesse for kunden. Enyday forbeholder sig ligeledes retten til at sende reklamer for tredjemand med ud i disse e-mails. Modtagelsen af e-mails kan til enhver tid afmeldes ved at klikke på ’afmeld’ linket i de fremsendte e-mails.

Ansvar og ansvarsbegrænsninger

Vores priser afspejler nedenstående ansvarsfraskrivelser og begrænsninger:

Brugen af Applikationen foregår helt på eget ansvar. Enyday kan hverken holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå i relation til brug af og adgang til Applikationen.

Enyday fraskriver sig endvidere ansvar for problemer og tab, der opstår på grund af forhold, der er uden for Enyday’s kontrol. Dette gælder for eksempel strømafbrydelser, problemer med internet forbindelser, problemer med hardware, hacker-angreb, vira eller anden form for force majeure. Enyday hæfter alene for forsætlige eller groft uagtsomme forhold, og det maksimale erstatningsansvar er 0,- Danske Kroner.

Brug af Applikationen, herunder blandt andet automatisk hentning af el-data, forslag til ny forbrugsadfærd og anden bistand fra Enyday Community og Enyday Support, og anden kommunikation med Enyday, skal udelukkende ses som vejledende og er på egen risiko, hvorfor Enyday ikke kan stilles til ansvar herfor. Vi gør vores bedste for at vejlede dig, så godt vi kan, men fejl kan ske, og derfor er det en god ide altid at checke med en fagkyndig person. Under alle omstændigheder skal du selv kontrollere, at oplysninger, indtastninger og så videre er korrekte.

Ansvar og ansvarsfraskrivelse ved brug af Enyday Support

Vi gør vores bedste for at vejlede dig så godt, vi kan. Hjælpen du kan få i Enyday Support er til enhver tid vejledende. Under alle omstændigheder skal du selv kontrollere, at oplysninger, indtastninger og så videre. er korrekte. Brugen af hjælp fra Enyday Support foregår helt på eget ansvar, og Enyday kan hverken holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå i relation til brugen af vejledning fra Supporten, herunder eventuelle fejl med videre.

Ophavsret og andre immaterielle rettigheder

Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, ejer Enyday ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til Applikationen og alt materiale på websites og i Applikationen. Al brug kræver vores skriftlige samtykke.

Der overdrages ingen immaterielle rettigheder til Applikationen eller andet materiale på websitet eller Applikationen til Kunden.

Kunden giver Enyday og vores samarbejdspartnere og underleverandører ret til at bruge materiale og data (bortset fra personoplysninger), der uploades eller tastes af Kunden, i det omfang det er nødvendigt for, at vi kan drive og udvikle Applikationen og vores websites, samt til markedsføring. Kunden indestår for, at materiale der indtastes, hverken krænker tredjemands rettigheder eller er i strid med gældende ret.

Datasikkerhed

Selve vores behandling af personoplysninger, som Kunden er dataansvarlig for, og som opbevares i Applikationen er beskrevet i vores data politik. Ansvaret for behandlingen af Kundens personoplysninger er reguleret af disse betingelser.

Enyday’s behandling af personoplysninger som dataansvarlig er underlagt vores persondatapolitik.

Enyday kan til enhver tid ændre og opdatere disse Betingelser og oplysninger om rettigheder. De gældende Betingelser vil altid være tilgængelige på vores Websites. Brug af Applikationen efter en ændring af Betingelserne, betragtes som Kundens accept af de ændrede Betingelser.

Tvister

Opstår der uenighed mellem kunden og Enyday skal uenigheden afgøres efter dansk ret med Byretten i København som første instans.